Informace o zpracování osobních údajů                                 Blaťácká chalupa - IČ: 260 28 255


(v návaznosti na GDPR - NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne           27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů)

V souvislosti s poskytováním našich ubytovacích služeb vyžadujeme poskytnutí následujících osobních údajů ubytovaných osob:

  1) jméno a příjmení, u cizinců státní občanství                                                                                                   2) adresa místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí                                                   3) číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, případně číslo víza                                               4) telefonní číslo

Údaje 1) až 3)
jsme povinni vyžadovat podle zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění, konkrétně § 3, odst. 4)
"Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu,
do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl",
případně u cizinců podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky ve znění pozdějších úprav
  - tzn. z hlediska GDPR důvod splnění právní povinnosti vztahující se na ubytovatele.                     

Údaj 4)                                                                                                                                                           telefonní číslo je nezbytné pro komunikaci s klienty (komunikace ohledně příjezdu, odjezdu a další, související s ubytováním)                                                                                                                                      - tzn. z hlediska GDPR pro účely oprávněných zájmů poskytovatele služby.

Uvedené údaje budou použity jen výše uvedeným způsobem, v žádném případě pro jakékoliv marketingové nabídky apod.


Zpracování osobních údajů

a) Uložení

- údaje - jméno a příjmení, adresa a telefon jsou uloženy v databázi pro možnost komunikace 

  s klienty a vystavování vyúčtování služeb
- údaj o občanském průkazu nebo cestovním dokladu jsou zaznamenány a uchovávány pouze 

  v písemné podobě se zabezpečeným uložením

b) Doba archivace

- údaje jsou uchovávány po dobu 6 let následujících po roce provedení zápisů v souladu
se splněním zákonné povinnosti dle zákona 565/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů

- po uplynutí této doby jsou dokumenty skartovány


c) Kompetentní osoby

- ke všem uchovávaným dokumentům a osobním údajům klientů, mají přístup pouze jednatelé firmy

Veškeré výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu

s podmínkami GDPR a nejsou zpřístupněny nebo poskytovány jakýmkoliv dalším osobám
s výjimkou případné kontroly ze strany obce, pro kterou jsou vybírány místní poplatky.

25.5.2018
Energ
o Consulting s.r.o.